Home เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)

ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)

      “ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ” หมายความว่า การศึกษาตามหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) หลังจากจบหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ใช้อักษรย่อว่า “ทล.บ.”

        เป็นหลักสูตรที่มุ่งโดยมุ่งเน้นผลิตผู้มีความรอบรู้และมีสมรรถนะในการปฏิบัติ สามารถจัดการและควบคุมการทำงาน พัฒนางานระดับเทคโนโลยี และบูรณาการองค์ความรู้อย่างเป็นระบบในการทำงาน หรือประกอบอาชีพอิสระได้

        รับผู้จบจากระดับ ปวส. หรือเทียบเท่าที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เรียน  เข้าศึกษาต่อ 2 ปี

        เปิดสอน 2 สาขาวิชา ดังนี้

1. สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนื่อง)

2. สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง)

 

freg  cal