Home ประกาศรายชื่อ ประกาศรายชื่อนักเรียนนักศึกษาโควตา ปีการศึกษา 2561 (ปรับปรุง)

ประกาศรายชื่อนักเรียนนักศึกษาโควตา ปีการศึกษา 2561 (ปรับปรุง)

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร (ปรับปรุง)

 

เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนนักศึกษากรณีพิเศษ (โควตา) 

ประจำปีการศึกษา 2561

 

 


 

ตามที่วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร รับสมัครนักเรียนนักศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) กรณีพิเศษ (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2561 นั้น  

บัดนี้วิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อกับวิทยาลัยฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อกรณีพิเศษ (โควตา) ดังต่อไปนี้  

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

ลำดับ 

ชื่อ-สกุล 

โรงเรียน 

แผนกวิชา ช่างยนต์  สาขางาน  ยานยนต์

1

นายพิชิตพงษ์ เพชรอำพร

โรงเรียนคลองลานวิทยา 

2

นายศุภวัทน์ อาจแสวง

โรงเรียนคลองลานวิทยา 

3

นายจุมพล วรรณจักร

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กำแพงเพชร 

4

นายอัมรินทร์ บุญชู

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กำแพงเพชร 

5

นายณัฐวุฒิ มาอิน

โรงเรียนชากังราววิทยา(อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) 

6

นายวรเวช พุทธบุตร

โรงเรียนชากังราววิทยา(อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) 

7

นายฐานิช แจ้งดี

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว 

8

นายสรศักดิ์ สุดวิลัย

โรงเรียนทุ่งทราย 

9

นายทินกร กรุดเที่ยง

โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา 

10

นายธาดา บัวเวียง

โรงเรียนบ้านเกาะรากเสียด 

11

นายจีรศักดิ์ บัณฑิต

โรงเรียนบ้านเขาสว่างอารมณ์ 

12

นายทศพร วรวัฒน์

โรงเรียนบ้านเขาสว่างอารมณ์ 

13

นายธนันท์ชัย มีศรี

โรงเรียนบ้านเขาสว่างอารมณ์ 

14

นายอุเทน บัวเถื่อน

โรงเรียนบ้านเขาสว่างอารมณ์ 

15

นายณัฐกิตติ์ จันทะรัง

โรงเรียนบ้านชัยภูมิ 

16

นายธรรมรัตน์ ปัญญาเขื่อน

โรงเรียนบ้านชัยภูมิ 

17

นายศุภชัย อรัญวาส

โรงเรียนบ้านชัยภูมิ 

18

นายวรพล วงษ์ปัญญา

โรงเรียนบ้านเทพนคร 

19

นายสมศักดิ์ อินทปัตย์

โรงเรียนบ้านเทพนคร 

20

นายทศพล ราชสาร

โรงเรียนบ้านธำมรงค์(รองประชาสงเคราะห์) 

21

นายพรเทพ ปั้นเหมือย

โรงเรียนบ้านธำมรงค์(รองประชาสงเคราะห์) 

22

นายสุขประเสริฐ ราชสาร

โรงเรียนบ้านธำมรงค์(รองประชาสงเคราะห์) 

23

นายอธิวัฒน์ ตะพันธ์

โรงเรียนบ้านธำมรงค์(รองประชาสงเคราะห์) 

24

นายวันชัย ทองเชื้อ

โรงเรียนบ้านบึงหล่ม 

25

นายธงชัย ตั้งสะลากุล

โรงเรียนบ้านปากคลองลาน 

26

นายธนภัทร กมลศิล

โรงเรียนบ้านปากคลองลาน 

27

นายกิตณภัส ตาลำ

โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 

28

นายฉันท์ทัต ภูพันลำ

โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 

29

นายปัญญาวุฒิ บรรโท

โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 

30

นายอนุชา ทองม่วง

โรงเรียนบ้านมอเจริญ 

31

นายนพรัตน์ ชมจุมจัง

โรงเรียนบ้านหนองหลวง 

32

นายกฤษณะ สุขเทศ

โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง 

33

นายวสันต์ อินทรเสน

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา 

แผนกวิชา ช่างกลโรงงาน  สาขางาน  เครื่องมือกล

1

นายปองพล หาสีเสียด

โรงเรียนชากังราววิทยา(อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) 

2

นายภาสกร แพอยู่

โรงเรียนชากังราววิทยา(อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) 

3

นายสิทธิชัย ไกรทอง

โรงเรียนชากังราววิทยา(อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) 

4

นายกฤษณะ นุ่มเดื่อ

โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ 

5

นายจักรกฤษณ์ อุตคำมาตย์

โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ 

6

นายสมภพ มหาวงศ์

โรงเรียนบ้านคลองลึกพัฒนา 

7

นายจตุรพร นิลบดี

โรงเรียนบ้านทรงธรรม 

8

นายชัยมงคล กองแก้ว

โรงเรียนบ้านทรงธรรม 

9

นายนัฐวุฒิ ประชาสุข

โรงเรียนบ้านทรงธรรม 

10

นายรังสรรค์ บรรยงค์

โรงเรียนบ้านปากคลองลาน 

11

นายพนมกร คำเทพ

โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน

12

นายวีระพงษ์ มาลาศรี

โรงเรียนบ้านวังบัว

13

นายณรงค์ ทองขาว

โรงเรียนบ้านสหวิทยาคม

14

นายสราวุฒิ เชื้อรอด

โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ

15

นายภรัณยู ทองมูล

โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง

16

นายชินวัตร อนุสนธิ์

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

17

นายไตรเทพ สังวาลวิชัยโรจน์

โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม

แผนกวิชา ช่างกลโรงงาน  สาขางาน  ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

1

นายสหรัส จอมดวง

โรงเรียนบ้านชัยภูมิ

2

นายสันติสุข รอดกสิกรรม

โรงเรียนบ้านชัยภูมิ

3

นายประณต สุรกิจ

โรงเรียนบ้านสหวิทยาคม

4

นายพุฒิพงศ์ พิมาลัย

โรงเรียนบ้านสหวิทยาคม

แผนกวิชา ช่างไฟฟ้า  สาขางาน  ช่างไฟฟ้ากำลัง

1

นายภคณัฐฑ เพชรเภรี

โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม

2

นายธนกร ฤทธิ์คง

โรงเรียนขาณุวิทยา

3

นางสาวปรายสุดา นาคยรรยงค์

โรงเรียนชากังราววิทยา(อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์)

4

นางสาวมุธิตา ทุมโคตร

โรงเรียนชากังราววิทยา(อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์)

5

นางสาวศิริวรรณ หอมจันทร์

โรงเรียนชากังราววิทยา(อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์)

6

นายธนกฤต สายมา

โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา

7

นายกิตติพงษ์ สมมนัส

โรงเรียนนครไตรตรึงษ์

8

นายธนโชค มงคลกริ่ง

โรงเรียนนครไตรตรึงษ์

9

นายธีรพัฒน์ คำโย

โรงเรียนนครไตรตรึงษ์

10

นายสุรสิทธิ์ วินิกรณ์

โรงเรียนนครไตรตรึงษ์

11

นายชลกร ทองเพ็ง

โรงเรียนบ้านเกาะรากเสียด

12

นายนิพนธิ์ บุญโก

โรงเรียนบ้านเกาะรากเสียด

13

นายพงษ์พิชิต สุวรักษ์

โรงเรียนบ้านเกาะรากเสียด

14

นายอภิรักษ์ คงขำ

โรงเรียนบ้านเกาะรากเสียด

15

นายภูวดล บุดดีคำ

โรงเรียนบ้านเขาสว่างอารมณ์

16

นายธวัชชัย ปรีเปรม

โรงเรียนบ้านทรงธรรม

17

นายศักดิ์ดา นารอด

โรงเรียนบ้านท่าไม้

18

นายณัฐพล คงพัด

โรงเรียนบ้านประดาเจ็ดรัง

19

นายกิตติธัช กลิ่นด้วง

โรงเรียนบ้านปากคลองลาน

20

นายชยพล แสนเปา

โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน

21

นายอัษฎาวุฒิ ดวงจันทร์

โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน

22

นายสิรวิชญ์ สำรีรัตน์

โรงเรียนบ้านลำมะโกรก

23

นายกิตติ ติ้งฉิ่น

โรงเรียนบ้านวังทอง

24

นายภากร แตงอ่อน

โรงเรียนบ้านวังทอง

25

นายอธิชาติ ผิวพรรณ

โรงเรียนบ้านวังทอง

26

นายธนภัทร ลิ้มสวัสดิ์

โรงเรียนบ้านวังบัว

27

นางสาวบุษยารัตน์ สิงห์โต

โรงเรียนบ้านสหวิทยาคม

28

นายวิเชียร ภู่สอน

โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง(ธรรมศาสตร์อาสา)

29

นายกฤษณพงศ์ ลาภคุณ

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่

30

นายวันวิเศษ เกตุสำลี

โรงเรียนประชาสันติภาพฯ

31

นายณรงค์ศักดิ์ บดีรัฐ

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

32

นายธนพัฒน์ โยชนะ

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

33

นายธนภัทธ์ จันแดง

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

34

นายธนกร เจิมสุขอำไพกุล

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23

35

นางสาวขวัญเรือน จันทร์อินทร์

โรงเรียนวัชรวิทยา

36

นายกฤติน แถลงดี

โรงเรียนวัชรวิทยา

37

นายกฤษณะ มะแม้น

โรงเรียนวัชรวิทยา

38

นายกิตตนันท์ รัตนสุพรรณเวช

โรงเรียนวัชรวิทยา

39

นายกิตติธัช อยู่สุ่ม

โรงเรียนวัชรวิทยา

40

นายเกียรติศักดิ์ โมกมัน

โรงเรียนวัชรวิทยา

41

นายคุณากร ขวัญจิตร์

โรงเรียนวัชรวิทยา

42

นายรัชชานนท์ คำไวย์

โรงเรียนวัชรวิทยา

43

นายศิริวัฒน์ สวนสร

โรงเรียนวัชรวิทยา

44

นายสิทธิพล ชีวสิทธิยานนท์

โรงเรียนวัชรวิทยา

45

นายอดิเทพ เจนหัส

โรงเรียนวัชรวิทยา

46

นางสาวหัสต์กมล คำพงค์

โรงเรียนสหวิทยาคม

47

นางสาวจิณห์นิภา เจตน์เขตร์กันต์

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร

48

นางสาวชลาลัย แซ่ห่าน

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร

49

นางสาววีรภรณ์ ไทยพาท

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร

50

นายกฤษดา สาระถิตย์

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร

51

นายทัศน์ไท ปัญญาปา

โรงเรียนอนุบาลโกสัมพีนคร(บ้านท่าคูณ)

52

นายอุกฤษฎ์ โพธิ์ทรง

โรงเรียนอนุบาลโกสัมพีนคร(บ้านท่าคูณ)

53

นายนนท์นฤศ บุญอาจ

โรงเรียนวัชรวิทยา

แผนกวิชา ช่างไฟฟ้า  สาขางาน  ช่างไฟฟ้ากำลัง (ทวิภาคี)

1

นายปลายฟ้า ปัญญา

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กำแพงเพชร

2

นายชุติภาส ทองใบ

โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา

3

นายธนพล จันทร์สกุลณี

โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา

4

นายณัฐวุฒิ เรื่อศรีจันทร์

โรงเรียนวัชรวิทยา

5

นายพงษ์พัฒน์ นาคอร่าม

โรงเรียนวัชรวิทยา

แผนกวิชา ช่างอิเล็กทรอนิกส์  สาขางาน  อิเล็กทรอนิกส์

1

นายศตายุ หินชะนะ

โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม

2

นางสาวอินทิรา ห้าวหาญ

โรงเรียนคลองลานวิทยา

3

นายพงศธร คำทุม

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กำแพงเพชร

4

นายณัฐวุฒิ ขอนทอง

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว

5

นางสาวศิริวรรณ สุโพธิ์

โรงเรียนทุ่งทราย

6

นายวรวุธ สูงสันเขต

โรงเรียนทุ่งทราย

7

นางสาวปิยพร อติชาตสกุล

โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา

8

นางสาวรุ่งนภา แรงธัญญกรรม

โรงเรียนบ้านทุ่งตาพุก

9

นายวุฒิชัย อินทร์ชู

โรงเรียนบ้านปากคลองลาน

10

นายรัศนวงศ์ ยิ้มแย้ม

โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน

11

นางสาวฐิติพร ชุยชะ

โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ

12

นายรติพงธ์ มิ่งมอญ

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่

13

นายสิทธิศักดิ์ เรียงจันทร์

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่

14

นางสาวอรพรรณ คุณาจันทร์

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

15

นายต่อเนตร พิมพ์หม่วย

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา

16

นายธนภัทร ตรีภูริทัต

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา

17

นายภูมินทร์ มุขทรัพย์

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา

18

นายนที ทิมทอง

โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์

แผนกวิชา ช่างก่อสร้าง  สาขางาน  ก่อสร้าง

1

นายปิยะพงษ์ อิ่มพิน

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว

2

นายเดชา ขันทกสิกรรม

โรงเรียนบ้านวังบัว

3

นายศิริศักดิ์ คำคม

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา

4

นางสาวพัชราภา วรรณา

โรงเรียนวัชรวิทยา

5

นางสาวรติรส เรื่องนาราบ

โรงเรียนวัชรวิทยา

6

นางสาวสุดารัตน์ ชัยแสงแก้ว

โรงเรียนวัชรวิทยา

7

นายณัฐนนท์ ถาวร

โรงเรียนวัชรวิทยา

8

นายภัคพล ผลมา

โรงเรียนวัชรวิทยา

แผนกวิชา สถาปัตยกรรม  สาขางาน  สถาปัตยกรรม

1

นางสาวสุธิดา เงินทอง

โรงเรียนบ้านเกาะน้ำโจน

2

นายสุวิชยา เจาะจง

โรงเรียนบ้านธำมรงค์(รองประชาสงเคราะห์)

3

นางสาวสุธิดา กลิ่นทวี

โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง

4

นางสาวนารีรัตน์ อิ่มวงษ์

โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม

5

นางสาวปวีณา หมอนคุด

โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม

6

นางสาวจุไรรัตน์ วิภาดาไพศาล

โรงเรียนวัชรวิทยา

7

นางสาวธัญวรัฒน์ ดีภา

โรงเรียนวัชรวิทยา

8

นางสาวนริศรา โสภาค

โรงเรียนวัชรวิทยา

9

นางสาวภัคจิรา สถาพร

โรงเรียนวัชรวิทยา

10

นางสาวกานต์ธีรา จันทรประภา

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร

11

นางสาวกานต์รวี จันทรประภา

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร

12

นางสาวชลนิตา ทองสอน

โรงเรียนอนุบาลโกสัมพีนคร(บ้านท่าคูณ)

แผนกวิชา การบัญชี  สาขางาน  การบัญชี

1

นางสาวเดือนเพ็ญ วงค์อินทร์

โรงเรียนคลองลานวิทยา

2

นางสาวนรินพร ตุ้ยบาง

โรงเรียนคลองลานวิทยา

3

นางสาวเบญจรัตน์ ทรงคงกระพัน

โรงเรียนคลองลานวิทยา

4

นางสาววรรณนิตสา พรมเสน

โรงเรียนคลองลานวิทยา

5

นางสาววิชุดา เดชะ

โรงเรียนคลองลานวิทยา

6

นางสาวจันทราทิพย์ เขียวแก้ว

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว

7

นางสาวเบญจรัตน์ สมพร

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว

8

นางสาวรัชดาภรณณ์ ถมทอง

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว

9

นางสาวชนนิการณ์ ศิริธรรม

โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา

10

นางสาวปนัดดา จันทร์เรือง

โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา

11

นางสาวสุจิตรา สังข์ทัด

โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา

12

นางสาวยุภาพรรณ วงษ์จ๋า

โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม

13

นางสาวศิริลักษณ์ ตาพรม

โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม

14

นางสาวอรอนงค์ บุญน้อย

โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม

15

นางสาวกิงแก้ว ศรีรักษ์วงษ์

โรงเรียนบ้านเกาะรากเสียด

16

นางสาวจิรนันท์ วงษ์มณี

โรงเรียนบ้านเกาะรากเสียด

17

นางสาวพรฐิมา สุวรักษ์

โรงเรียนบ้านเกาะรากเสียด

18

นางสาวพัชราภา แก้วแสง

โรงเรียนบ้านเกาะรากเสียด

19

นางสาวภัทรวรรณ ถึกอัน

โรงเรียนบ้านเกาะรากเสียด

20

นางสาวอลิษา กาจา

โรงเรียนบ้านเกาะรากเสียด

21

นางสาวณัฐชา มารมย์

โรงเรียนบ้านทรงธรรม

22

นางสาวนิรมล พิมศรี

โรงเรียนบ้านท่าไม้

23

นางสาวศศิยา จันพุฒ

โรงเรียนบ้านท่าไม้

24

นางสาวจุฑามาศ วรนุช

โรงเรียนบ้านทุ่งตาพุก

25

นางสาววิลาวัณย์ ชุติมัน

โรงเรียนบ้านทุ่งตาพุก

26

นางสาวลัดดาวัลย์ ประทุมตา

โรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัย

27

นางสาวมะลิวัลย์ ทิพวงษ์

โรงเรียนบ้านธำมรงค์(รองประชาสงเคราะห์)

28

นางสาวกาญจนา หอมรื่น

โรงเรียนบ้านบางลาด

29

นางสาวจิราภัทร หงษ์ยนต์

โรงเรียนบ้านบางลาด

30

นางสาวนิภาพร กัลปพฤก

โรงเรียนบ้านบางลาด

31

นางสาวรุ่งนภา ใจวัง

โรงเรียนบ้านบางลาด

32

นางสาวชุติมา เพชรหมัด

โรงเรียนบ้านบึงหล่ม

33

นางสาวภัทรวดี สะทองลัย

โรงเรียนบ้านบึงหล่ม

34

นางสาวฐิตาภา ทาวัน

โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน

35

นางสาวศิรินญา จันทรวงษ์

โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน

36

นางสาวสศิณา จันทร์หนิ้ว

โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน

37

นางสาวกฤติยา เกล็ดสมัย

โรงเรียนบ้านลำมะโกรก

38

นางสาวน้ำฝน ทองขาว

โรงเรียนบ้านลำมะโกรก

39

นางสาววชิราภรณ์ วิชัย

โรงเรียนบ้านลำมะโกรก

40

นางสาวสุกัญญา ใจอยู่

โรงเรียนบ้านลำมะโกรก

41

นางสาวโสธิดา พูลทวี

โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ

42

นางสาวดวงกมล ริ้วทอง

โรงเรียนประชาสันติภาพฯ

43

นางสาวเบญญทิพย์ ปั้นจอม

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา

44

นางสาวณัฐณิชา เพชรสีโสด

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

45

นางสาวสุวนันท์ แตงทรัพย์

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

46

นางสาวอรวรรณ เหมือนทอง

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

47

นางสาวศิรประภา โฉมแดง

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา

48

นางสาวฑิดารัตน์ ปู่สุข

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา

49

นางสาวณัฐมน กระต่ายทอง

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา

50

นางสาวสุนันทา บุญยงค์

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา

51

นางสาวศิริวิมล มณีเขียว

โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม

52

นางสาวกัญญารัตน์ ชัยชนะ

โรงเรียนวัชรวิทยา

53

นางสาวกัญญารัตน์ โยชนะ

โรงเรียนวัชรวิทยา

54

นางสาวพรนภัส สักทอง

โรงเรียนวัชรวิทยา

55

นางสาวศศิริมล ปิ่นทอง

โรงเรียนวัชรวิทยา

56

นางสาวหิรัณยา จันทรังษี

โรงเรียนวัชรวิทยา

57

นางสาวอดิศา ปิตตาเนนะ

โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง

58

นางสาวนฎกร ภานุศิษย์

โรงเรียนอ่างทองพัฒนา(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์)

59

นางสาวศิโรรัตน์ คล้ายสุบิน

โรงเรียนอ่างทองพัฒนา(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์)

60

นางสาวสุจิตรา รอดนุช

โรงเรียนอ่างทองพัฒนา(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์)

61

นางสาวสุดารัตน์ มูคำ

โรงเรียนอ่างทองพัฒนา(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์)

แผนกวิชา การตลาด  สาขางาน  การตลาด

1

นางสาวพิมลมาศ แสนเพชร

โรงเรียนขาณุวิทยา

2

นางสาววิภาวรรณ ดาหา

โรงเรียนขาณุวิทยา

3

นางสาวณปภัช ยิ่งสุขมงคล

โรงเรียนชากังราววิทยา(อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์)

4

นางสาวปณิตา พลอาจ

โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี

5

นายพิชญพงษ์ คุ้มวงษ์

โรงเรียนตากพิทยาคม

6

นางสาวพัชรินทร์ จันดาแสน

โรงเรียนบ้านเกาะรากเสียด

7

นางสาวอัจฉราพร หอกลอง

โรงเรียนบ้านเกาะรากเสียด

8

นางสาวจุฑารัตน์ คมปลาด

โรงเรียนบ้านท่าไม้

9

นางสาวศศิกานต์ ส่องแสง

โรงเรียนบ้านท่าไม้

10

นางสาวฐิตินันท์ จำปาแดง

โรงเรียนบ้านเทพนคร

11

นางสาวนิภาพร จาบเพ็ง

โรงเรียนบ้านธำมรงค์(รองประชาสงเคราะห์)

12

นางสาวฉันทินา มาตรภูธร

โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน

13

นางสาวปัทมา พุทธละ

โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ

14

นางสาวนันทิดา หงษ์จุ้ย

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา

15

นางสาวพลอยชมพู ประดิษฐ์นอก

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา

16

นางสาวสุกัญญา บุญสุด

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา

17

นางสาวรุ่งทิพย์ ส่งคุ้ม

โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์

18

นางสาวสุพรรณษา เที่ยงสมบูรณ์

โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์

19

นางสาวแสงจันทร์ อึ่งศรีคราม

โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์

20

นางสาวน้ำทิพย์ ระวงศ์

โรงเรียนอนุบาลโกสัมพีนคร(บ้านท่าคูณ)

21

นายทศพล ใบพะยอม

โรงเรียนอ่างทองพัฒนา(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์)

แผนกวิชา การเลขานุการ  สาขางาน  การเลขานุการ

1

นางสาวชิดชนก บรรดาศักดิ์

โรงรียนบ้านลำมะโกรก

2

นางสาวลลิตา เหล่าปาสี

โรงรียนบ้านลำมะโกรก

3

นางสาวสระเพชร ทองศิลป์

โรงรียนบ้านลำมะโกรก

4

นางสาวชื่นนภา อ่ำคะชา

โรงเรียนบ้านธำมรงค์(รองประชาสงเคราะห์)

5

นางสาวสมฤดี ยมนา

โรงเรียนบ้านลำมะโกรก

แผนกวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  สาขางาน  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

1

นางสาววรรณษา แรงการหา

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กำแพงเพชร

2

นางสาวจีรนันท์ ยอดประเสริฐ

โรงเรียนชากังราววิทยา(อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์)

3

นางสาวนภาภรณ์ เก่งธัญกิจ

โรงเรียนชากังราววิทยา(อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์)

4

นางสาวศศิประภา ใจชื้น

โรงเรียนชากังราววิทยา(อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์)

5

นางสาวอลิสา จิตสว่าง

โรงเรียนชากังราววิทยา(อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์)

6

นางสาวอาริสา แข็งธัญกรณ์

โรงเรียนชากังราววิทยา(อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์)

7

นางสาวอารีรัตน์ พุ่มศิริ

โรงเรียนชากังราววิทยา(อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์)

8

นายนพกร ถมทอง

โรงเรียนชากังราววิทยา(อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์)

9

นายนภดล ถมทอง

โรงเรียนชากังราววิทยา(อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์)

10

นางสาวธนพร ปิกรอด

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว

11

นางสาวรุจิพร เนียมหอม

โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา

12

นางสาวกนกวรรณ ดอกจันทร์

โรงเรียนบ้านเกาะรากเสียด

13

นางสาววริศรา สุขจีน

โรงเรียนบ้านเกาะรากเสียด

14

นายนพดล อินทร์สุข

โรงเรียนบ้านเกาะรากเสียด

15

นายพงษ์สิริ หนูเที่ยง

โรงเรียนบ้านเกาะรากเสียด

16

นายพลภัทร วะลัยศรี

โรงเรียนบ้านเกาะรากเสียด

17

นายภูวดล วัฒนพันธ์

โรงเรียนบ้านเกาะรากเสียด

18

นายสันติสุข จันดาแสน

โรงเรียนบ้านเกาะรากเสียด

19

นางสาวกัญญารัตน์ ดวงตา

โรงเรียนบ้านโขมงหัก

20

นางสาวชลธิชา พูลกำลัง

โรงเรียนบ้านโขมงหัก

21

นางสาวนิศรา ศรีพยัคฆ์

โรงเรียนบ้านโขมงหัก

22

นางสาววิยะดา คำมี

โรงเรียนบ้านโขมงหัก

23

นางสาวจินดาหรา พรมมี

โรงเรียนบ้านโนนโก

24

นางสาววิลาวัลย์ จันทร์ดวง

โรงเรียนบ้านบึงหล่ม

25

นางสาวเมริษา วงษ์สวัสดิ์

โรงเรียนบ้านลำมะโกรก

26

นางสาวเสาวลักษณ์ เล็กฉิม

โรงเรียนบ้านลำมะโกรก

27

นางสาวกนกวรรณ ปานเอก

โรงเรียนบ้านสหวิทยาคม

28

นางสาวเสาวรส มั่นแก้ว

โรงเรียนบ้านสหวิทยาคม

29

นางสาวกนกวรรณ กาวีอ้าย

โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ

30

นางสาวปราณี วงเวียน

โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ

31

นางสาวพลอยทิพย์ จันศรี

โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ

32

นางสาวสุดารัตน์ สิงห์ลอ

โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ

33

นางสาวเสาวลักษณ์ บุญส่ง

โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ

34

นางสาววรางคณา การะภักดี

โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี

35

นางสาวดวงพร บดีรัฐ

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

36

นายทนงศักดิ์ ภูรี

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา

37

เด็กหญิงสุภาภรณ์ มีฤาสาร

โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม

38

นางสาวพิชญาภา ใจมา

โรงเรียนวัชรวิทยา

39

นางสาววณิชชา แซ่อุ้ย

โรงเรียนวัชรวิทยา

40

นายธวัฒน์ จีนเพชร

โรงเรียนวัชรวิทยา

41

นางสาวชฎาภรณ์ ไทยต้น

โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์

42

นางสาวณัชชา มีฤกษ์งาม

โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์

43

นางสาวณัฐฐินันท์ จันทร์เล็ก

โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์

44

นายวิริยะ อึ่งน่วม

โรงเรียนอ่างทองพัฒนา(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์)

แผนกวิชา คหกรรม  สาขางาน  อาหารและโภชนาการ

1

นางสาวกิตติวรา ชมชาติ

โรงเรียนคลองลานวิทยา

2

นางสาวสลิลทิพย์ จำนงค์

โรงเรียนคลองลานวิทยา

3

นางสาวณัฐพร ก๊กตระกูล

โรงเรียนชากังราววิทยา(อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์)

4

นางสาวสุพัตรา หนูหิรัญ

โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา

5

นางสาวอารียา พลสงคราม

โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา

6

นางสาวณัฎฐณิชา เตชะนันท์

โรงเรียนบ้านเกาะน้ำโจน

7

นางสาววาสนา ทองแบน

โรงเรียนบ้านเกาะน้ำโจน

8

นางสาวสุพรรษา กลัดเจริญ

โรงเรียนบ้านเกาะน้ำโจน

9

นางสาวสุภาพร เดชบริวาร

โรงเรียนบ้านเกาะรากเสียด

10

นางสาวกมลทิพย์ ส่งหล้า

โรงเรียนบ้านวังบัว

11

นางสาวฐิติกา แซ่ย่าง

โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์

12

นางสาวอรพรรณ สุทธิวงศ์

โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์

13

นางสาวกัญญา อยู่ปาน

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา

14

นางสาวปิยนุช ยาติ

โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง

15

นางสาวภัคจีรา ภูสุวรรณ

โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง

16

นางสาวนงนภัส อ่ำแพร

โรงเรียนอ่างทองพัฒนา(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์)

17

นางสาวนุศรา มุกดา

โรงเรียนอ่างทองพัฒนา(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์)

18

นางสาวอนุธิดา ดำเนิน

โรงเรียนอ่างทองพัฒนา(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์)

แผนกวิชา คหกรรม  สาขางาน  ดอกไม้และงานประดิษฐ์

1

นางสาวอุษา ตั้งมั่น

โรงเรียนบ้านเกาะรากเสียด

2

นางสาวณัฐวิภา ภิรมย์มาต

โรงเรียนบ้านโขมงหัก

3

นางสาวกัลยาณี สานุเสริม

โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน

แผนกวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ  สาขางาน  เทคโนโลยีสารสนเทศ

1

นายธนายุต บุญไกร

โรงเรียนไทรงามพิทยาคม

2

นายวีระชัย รุ่งเรือง

โรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัย

3

นางสาวธิดารัตน์ บุญมา

โรงเรียนบ้านธำมรงค์(รองประชาสงเคราะห์)

4

นางสาวสลวยเกษ ชัยศรีรัมย์

โรงเรียนบ้านธำมรงค์(รองประชาสงเคราะห์)

5

นายจิราวัฒน์ สรรพวิทยา

โรงเรียนวัชรวิทยา

6

นายธนพล เหลืองชลธาร

โรงเรียนวัชรวิทยา

7

นายปุลวัชร เพชร์หมู่

โรงเรียนวัชรวิทยา

8

นายพชร บุดงอินทร์

โรงเรียนวัชรวิทยา

9

นายภูเบศ สุดมี

โรงเรียนวัชรวิทยา

10

นายกฤตวรา ไวทยะชัยวัฒน์

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร

 

 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

โรงเรียน

แผนกวิชา ช่างยนต์  สาขางาน  เทคนิคยานยนต์

1

นายณพพล พุทธประเทือง

โรงเรียนคณฑีพิทยาคม

2

นายวิโรจน์ อินทร์บุญ

โรงเรียนคณฑีพิทยาคม

3

นายพิริยะ ภิญโญ

โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์

4

นายอำพล ดาวเล็ก

โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์

5

นายจีระศักดิ์ นาเรืองรักษ์

โรงเรียนทุ่งทราย

6

นายธนะวัฒน์ มูลบุตร

โรงเรียนทุ่งทราย

7

นายวุฒิชัย เทียบแก้ว

โรงเรียนทุ่งทราย

8

นายสุวิจักษณ์ ทองยศ

โรงเรียนทุ่งทราย

9

นายนันทชัย ไม้แดง

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

10

นายสุประดิษฐ์ พลอาจ

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

11

นายอภิสิทธิ์ ธาระทาน

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม

12

นายกิตติศักดิ์ สีแตง

โรงเรียนวัชรวิทยา

13

นายปริญญา จันทร์เกิด

โรงเรียนวัชรวิทยา

14

นางสาวพัชรินทร์ ชุ่มงาม

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

15

นายกองทัพ ขอดฝั้น

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

16

นายกิตติพงษ์ ศรีบัวเอี่ยม

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

17

นายเจนณรงค์ ฉายวงษ์ปัญญา

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

18

นายฉัตรมงคล พระสุนิน

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

19

นายชัยวัฒน์ สุบิณฑ์

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

20

นายชานนท์ นารอด

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

21

นายชิษณุพงศ์ เพ็งศิริ

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

22

นายณัฐพงษ์ แข็งธัญกรณ์

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

23

นายณัฐพงษ์ วังหงษา

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

24

นายณัฐพงษ์ ศรีเจริญ

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

25

นายณัฐพล หงษ์ยนต์

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

26

นายทศวรรษ ปัสสาโท

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

27

นายทัสนัย โกพัฒตา

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

28

นายธนาธิป ทาประเสริฐ

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

29

นายธีรดนย์ ไวยวิลา

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

30

นายธีรภัทร พิลึก

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

31

นายบุญพฤทธิ์ จันทร์สามเรือน

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

32

นายพงศกร ชัยชนะ

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

33

นายพิษณุ ชาวเขียววงศ์

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

34

นายมานิตย์ สีเพชร

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

35

นายรณชัย ทองอิงค์

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

36

นายรักษ์ภูมิ ท้ายนาวา

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

37

นายรัฐธรรมนูญ วงศ์อุดมทรัพย์

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

38

นายวัลลพ ถำวาปี

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

39

นายวิรัตน์ โพธิวัตร

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

40

นายวุฒิพัทธ์ นุสนธิ์

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

41

นายวุฒิศักดิ์ ยอดมงคล

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

42

นายสถาพร อินทิยา

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

43

นายสมศักดิ์ ลีวรรณ์

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

44

นายสิทธิพร ขำเอี่ยม

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

45

นายสุชาครีย์ เกิดมีโภชน์

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

46

นายสุธินันท์ สุขเลิศ

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

47

นายสุรวุฒิ กุลบุตร

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

48

นายหัตถากร จันตรานุช

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

49

นายอนุชา สอนหาจักร

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

50

นายโอฬาริก พูลเขียว

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

51

นายณัฐพงษ์ ใจแสน

วิทยาลัยอาชีวศึษาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

52

นายธวัชชัย จันทขัน

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

53

นายเมธาวัน ทินปาน

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

54

นายอนิศร อำภัยวัน

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

55

นางสาวพุทธิมน  นพไธสง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์

แผนกวิชา ช่างกลโรงงาน  สาขางาน  เครื่องมือกล

1

นายจีระศักดิ์ พุ่มทอง

โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์

2

นายจีรศักดิ์ บุญเจียม

โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์

3

นายเทพฤทธิ์ แซ่ย่าง

โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์

4

นายภาณุพนธ์ มโนมัย

โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์

5

นายศิลา เมฆขุนทด

โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์

6

นายสมบูรณ์ แซ่ย่าง

โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์

7

นายวัชระ โพธิพิพัฒน์

โรงเรียนคลองลานวิทยา

8

นายชัชวาล รัตนไสย

โรงเรียนทุ่งทราย

9

นายอนุชา สำมะเถื่อน

โรงเรียนทุ่งทราย

10

นายสมศักดิ์ แป้นจันทร์

โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา

11

นายอำนาจ โสมภี

โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา

12

นางสาวสุกัญญา สนเสริม

โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม

13

นายจรัส ราชอ่อง

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

14

นายเข็มทัศน์ พลไกร

โรงเรียนพิไกรวิทยา

15

นายชัยรัตจน์ รากจิตร

โรงเรียนพิไกรวิทยา

16

นายภาคภูมิ เอกจีน

โรงเรียนพิไกรวิทยา

17

นางสาววราภรณ์ ศรีสมุทร

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55

18

นายชัยธวัช ไพโรจน์

โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม

19

นายณัฐวุฒิ แผ่ทอง

โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม

20

นายมนตรี โพระพัฒ

โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม

21

นายเดชา ปะจะนัง

โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม

22

นายธนายุทธ แพงมี

โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม

23

นายวุฒิชัย สงเชื้อ

โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม

24

นายเสกสรรค์ มณีเขียว

โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม

25

นายคิม เคร็ทช์

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม

26

นายนเรศ ชำนาญรักษา

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม

27

นายวัฒชพงษ์ บัลลังก์นาค

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม

28

นายศุภกร ไชยโยธา

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม

แผนกวิชา ช่างกลโรงงาน  สาขางาน  เครื่องมือกล (ทวิภาคี)

1

นายกิตตินันท์ ปัญญเสน

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

2

นายธัญญะ คงปราโมทย์

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

3

นายปรินทร์ กอสัมพันธ์

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

4

นายพิพัฒน์พงษ์ ผสม

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

5

นายวัฒนพงศ์ จุลมุสิ

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

6

นายวีรพงศ์ พรหมวิหาร

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

7

นายศุภาวัฒน์ สามงามมี

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

8

นายสรวิศ ธนสารเลิศสกุล

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

9

นายสรัล จิตบรรเทา

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

10

นายสุภัทร สิทธิวงษ์

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

11

นายอวยพร ศิลาหลัก

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

แผนกวิชา ช่างกลโรงงาน  สาขางาน  ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ (ทวิภาคี)

1

นายศราวุธ บูรณะกิติ

โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์

2

นายวัฒน์ชนิน ทองสมัย

โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม

3

นายวายุ แววสี

โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม

4

นายศุภกิจ นาดำ

โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม

5

นางสาวลลิตา บุญมา

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

6

นายกฤษฎา ปรากฎเลิศ

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

7

นายกิ๊ก ดีวงษา

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

8

นายกิตติศักดิ์ เที่ยงวัน

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

9

นายฉัตรมงคล อนุพาวาฬ

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

10

นายชัยธวัช สายแวว

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

11

นายฐาปกรณ์ คงเนาวรัตน์

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

12

นายทันภัทร์ ปิ่นเพชร

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

13

นายธนาคม แทนมุกข์

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

14

นายธวัชชัย พรมสูตร์

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

15

นายธันวา ติระสา

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

16

นายนภัทร เรือพจนาปกรณ์

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

17

นายนัฐธชัย จันทโรภาส

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

18

นายปัญญา ขำวงค์

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

19

นายภาณุวัฒน์ ตั้งแต่ง

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

20

นายภาสกร การเวก

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

21

นายวัฒธนาวุฒิ เกษี

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

22

นายศรัณย์ นิ่มลพ

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

23

นายศุภกร ก้อนขำ

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

24

นายสดายุ ควรประสพ

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

25

นายสุธิวัท ธรรมโรง

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

26

นายหัสวรรษ จันต๊ะวงศ์

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

27

นายอนิวัตติ์ ทองทิน

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

28

นายอานนท์ บ่อถ้ำ

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

แผนกวิชา ช่างเชื่อมโลหะ  สาขางาน  เทคโนโลยีงานเชื่อมและขึ้นรูปผลิตภัณฑ์โลหะ

1

นายนฤเบศ แสงเพชร

โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา

แผนกวิชา ช่างไฟฟ้า  สาขางาน  เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ (ทวิภาคี)

1

นายชาคริต ประสงค์ดี

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

2

นายณัฐวุฒิ ภู่ชัย

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

3

นายทักษดนัย พุทธวงค์

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

4

นายนครินทร์ จันเนตร

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

5

นายนพดล พุทธวงค์

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

6

นายนำโชค ทรัพย์ศรี

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

7

นายยุทธนา อ่อนแก้ว

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

แผนกวิชา ช่างไฟฟ้า  สาขางาน  ไฟฟ้ากำลัง

1

นายฐิติวุฒน์ มะยมทอง

โรงเรียนคณฑีพิทยาคม

2

นายศรายุธ อยู่เย็น

โรงเรียนคณฑีพิทยาคม

3

นายอดิสารณ์ มีพวง

โรงเรียนคณฑีพิทยาคม

4

นายอภิรมย์ กฤษดี

โรงเรียนคณฑีพิทยาคม

5

นายสุรเดช มีสุข

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

6

นายอนุสรณ์ เหมือนอินทร์

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

7

นายณัฐพงศ์ ลอยสมเคราะห์

โรงเรียนพิไกรวิทยา

8

นายธนกร ชุ่มใจรักษ์

โรงเรียนพิไกรวิทยา

9

นายรังสันต์ ทัศนา

โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม

10

นายวีรยุทธ นาคบุตร

โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม

11

นางสาวปิยฉัตร แก้วแวว

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

12

นายกริษฎา หมายมั่น

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

13

นายขจรยศ นามสีอุ่น

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

14

นายธนภูมิ ชาตรีวัชระ

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

15

นายนพรัตน์ อินทร์ต๊ะ

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

16

นายนาวา เหมะธุลิน

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

17

นายนิพนธ์ จันทร์ฉาย

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

18

นายปรเมศธ์ หวังจิตร์

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

19

นายพิชญ์ วงค์ชมพู

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

20

นายพิเชษฐ์ เล็กกลิ่น

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

21

นายภานุพงศ์ ข่ายทอง

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

22

นายภิชญ์ สัตนาโก

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

23

นายภูชิสกรณ์ ขอนทอง

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

24

นายยศกร ชาตรีวัชระ

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

25

นายสหพันธ์ ด่านกลาง

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

26

นายสุรนาท คงเหลี่ยม

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

27

นายธวัชชัย คุ้มเณร

วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร

แผนกวิชา ช่างอิเล็กทรอนิกส์  สาขางาน  อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

1

นายธีรภัทร รอดเที่ยง

โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม

2

นางสาวสุภาพร บุญเหลือ

โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา

3

นายกฤษณะ สิงห์บอ

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

4

นายณัฐพล ดำทรัพย์

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

5

นายณัฐวุฒิ พรมอยู่

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

6

นายธีรพล คำสุวรรณ์

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

7

นายธีรัตน์เทพ ผ่องแผ้ว

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

8

นายนนท์วัฒน์ มีศรี

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

9

นายมุทธิกร มาศธนานันต์

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

10

นายศิลป์ชัย ดำทรัพย์

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

แผนกวิชา ช่างอิเล็กทรอนิกส์  สาขางาน  อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม (ทวิภาคี)

1

นางสาวกมลวรรณ สายต่างใจ

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

2

นางสาวจิตสุภา คำบัง

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

3

นายกรรชิต สถานทรัพย์

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

4

นายจิรวัฒน์ สุขอู๊ด

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

5

นายเจนณรงศ์ สุระภี

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

6

นายเจียระไน รัตนจันทร์

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

7

นายชินภัทร ชนะบุญ

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

8

นายณัฐวุฒิ ท้าวมฤทธิ์

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

9

นายเทพประธาร บรรโท

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

10

นายนนทชัย สุวรรณะ

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

11

นายรัตนพล พรมโยธี

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

12

นายวีรภัทร จันมา

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

13

นายสรัล สินโพธิ์

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

14

นายอาทิตย์ ขันดิน

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

แผนกวิชา ช่างก่อสร้าง  สาขางาน  ก่อสร้าง

1

นายสิรวิชญ์ อ่วมเชิดฉาย

โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม

2

นางสาวกรรณิกา ปุราโน

โรงเรียนโกสัมพีวิทยา

3

นางสาวกุลณัฐ รักชาติ

โรงเรียนโกสัมพีวิทยา

4

นางสาวสุภาภรณ์ ผาสุก

โรงเรียนคลองลานวิทยา

5

นายขันติ ดีอิน

โรงเรียนพิไกรวิทยา

6

นายอนุพงศ์ กัณฑะ

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม

7

นางสาวปาริฉัตร จิตรกลาง

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

8

นางสาวสุนิสา สุขทั่วญาติ

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

9

นางสาวออม ดาปัง

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

10

นายกฤติน มาแก้ว

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

11

นายกีรติ ศรีคชไกร

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

12

นายชลทัศน์ ประทุมวัน

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

13

นายธนพล แสนแสง

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

14

นายธีรพล เอี่ยมเที่ยง

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

15

นายนราธิป มาตโวรรณา

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

16

นายพัชรพงษ์ กล้าหาญ

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

17

นายสหรัฐ แมลงภู่

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

18

นางสาววรรณนิภา ทำหินกอง

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

19

นางสาวปานตะวัน สุนันตาวงค์

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

แผนกวิชา สถาปัตยกรรม  สาขางาน  สถาปัตยกรรม

1

นางสาวสุกัญญา ทองเครือ

โรงเรียนคลองลานวิทยา

2

นายจุลจักร เถินสะเกษ

โรงเรียนพิไกรวิทยา

3

นางสาวไพลิน พลศรีพิมพ์

โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม

4

นางสาวนันทวรรณ ใจแสน

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม

5

นางสาวจุฑามาศ อ่อนเจริญ

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

6

นางสาวดวงสุดา นาคปนคำ

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

7

นางสาวนวรัตน์ เลาวกุล

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

8

นางสาวสกุลรัตน์ สูงลอย

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

9

นางสาวสลิลทิพย์ ลาภสนาเปรม

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

10

นายฐานวัฒน์ ชฏิลาลัย

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

11

นายวัชรากร สิงหรา ณ อยุธยา

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

12

นายวุฒิธิไกร ณ สกุล

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

แผนกวิชา เทคนิคอุตสาหกรรม  สาขางาน  อุตสาหกรรมการผลิต

1

นางสาวณัฐชา พาไธสง

โรงเรียนคณฑีพิทยาคม

2

นางสาวรุ่งนภา เลินไธสง

โรงเรียนคณฑีพิทยาคม

3

นายกฤษณะ เมืองเดช

โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม

4

นายตะวัน กันทิยา

โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม

แผนกวิชา เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์  สาขางาน  เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์

1

นายพันกร ปิ่นคำ

โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม

2

นายจตุพันธ์ บุญยืน

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

3

นายจัตุพันธ์ บุญยืน

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

4

นายธีรภัทร์ ไชยโยธา

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

5

นายธีรภัทร ไชยโยธา

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

6

นายธีรัตน์เทพ ผ่องแผ้ว

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

7

นายศราวุธ สุทัศน์

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

8

นายสิทธิโชค ชัยรัตนศักดิ์

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

แผนกวิชา การบัญชี  สาขางาน  การบัญชี

1

นางสาววรารัตน์ จันทร์ศิริ

โรงเรียนโกสัมพีวิทยา

2

นางสาวชนนิกานต์ วงศ์ปู่

โรงเรียนคณฑีพิทยาคม

3

นางสาวอังคนา มั่นคง

โรงเรียนคณฑีพิทยาคม

4

นางสาวจันจิรา สุรมาตร

โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์

5

นางสาวธวัลยา จุ้มอังวะ

โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์

6

นางสาวพรนิภา พันแจ่ม

โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์

7

นางสาวสุทธิกานต์ จำปานิล

โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์

8

นางสาวจิฬาภา ธงฉิมพลี

โรงเรียนคลองลานวิทยา

9

นางสาวณัฐพร สุธาพรธนะรัตน์

โรงเรียนคลองลานวิทยา

10

นางสาวณัฐริกา แก้วสระแสน

โรงเรียนคลองลานวิทยา

11

นางสาวปานทิพย์ วิทิพย์รอด

โรงเรียนคลองลานวิทยา

12

นางสาวพรพรรณ พนามวัง

โรงเรียนคลองลานวิทยา

13

นางสาวศศิธร สงวนศิลป์

โรงเรียนคลองลานวิทยา

14

นางสาวสุนิษา สังข์ทอง

โรงเรียนคลองลานวิทยา

15

นายวรพงษ์ กกุลศิริมงคล

โรงเรียนคลองลานวิทยา

16

นางสาวพิมลรัตน์ โปรยเงิน

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

17

นางสาวอรัญญา สุวรรณพันธ์

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

18

นางสาวจิดาภร บุพผา

โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา

19

นางสาวเจนจิรา เอี่ยมพรหม

โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา

20

นางสาวน้ำค้าง อนุพัฒน์

โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา

21

นางสาวศศิภา จุลพันธ์

โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา

22

นางสาวสุจิตรา จำปา

โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม

23

นางสาวอัยดา อินทร์ประสาท

โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา

24

นางสาวชนนิกานต์ หงษ์ยนต์

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

25

นางสาวทนาภร รอดเขียว

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

26

นางสาวนุจรีย์ ไพโรจน์

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

27

นางสาวผกายวรรณ ชูคุ้ม

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

28

นางสาวมริกา หนูหอม

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

29

นางสาวรัตนาวดี ทองพิจิตร

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

30

นางสาวสายพิณ มะลิพรม

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

31

นางสาวอันธิกา พะโยม

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

32

นางสาวอัมพวัน ถมทอง

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

33

นางสาวธัชพรรณ ไทรน้อย

โรงเรียนพิไกรวิทยา

34

นางสาวพัชรีภรณ์ กัลพฤกษ์

โรงเรียนพิไกรวิทยา

35

นางสาวสุพรรษา ไมตรีจิตร

โรงเรียนพิไกรวิทยา

36

นางสาวกนกวรรณ เกิดพงษ์

โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม

37

นางสาวจันทร์จิรา จีนเพชร

โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม

38

นางสาวพิมรภัทร ไชยกิจ

โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม

39

นางสาวพิยดา บุญช่วย

โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม

40

นางสาวรัดดาวรรณ แจ่มแจ้ง

โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม

41

นางสาวรุ่งอรุณ กลีบแย้ม

โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม

42

นางสาววรรณภา ปิ่นมณี

โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม

43

นางสาววรรณา หงษ์ร่อน

โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม

44

นางสาววิลาวัลย์ หงษ์ร่อน

โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม

45

นางสาวสมฤดี สระแก้ว

โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม

46

นางสาวสุจิตรา อินทิปปัญญา

โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม

47

นางสาวแสงดาว โมลาลาย

โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม

48

นางสาวแสงมณีรัตน์ คงคูณ

โรงเรียนลานกระบือวิทยา

49

นางสาววันวิสา เพชรโต

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม

50

นางสาวสุธิชา อุบัจจ๊ะ

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม

51

นางสาวพรชิตา เพ็ญเขตวิทย์

โรงเรียนวังแขมวิทยาคม

52

นางสาววรรณา อ่ำพุต

โรงเรียนวังแขมวิทยาคม

53

นางสาวจีราภา จตุพจน์

โรงเรียนวัชรวิทยา

54

นางสาวชลธิชา รักษ์ชน

โรงเรียนวัชรวิทยา

55

นางสาวเปมิกา ประสาทเงิน

โรงเรียนวัชรวิทยา

56

นางสาวปวีณา ดารินทร์

โรงเรียนสักงามวิทยา

57

นางสาวกมลรัตน์ เงินอยู่

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

58

นางสาวกฤษติยากรณ์ การดี

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

59

นางสาวกัลยา กองละคร

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

60

นางสาวกุสุมา มะโนสา

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

61

นางสาวเกศรินทร์ เนียมเดช

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

62

นางสาวเกษมณี มีศิลป์

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

63

นางสาวจิตลดา เผือกชัน

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

64

นางสาวเจนจิรา ท้วมโพธิ์แก้ว

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

65

นางสาวชมภูนุช แป้นจันทร์

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

66

นางสาวชไมพร ชุยชะ

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

67

นางสาวชลดา อินทพงษ์

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

68

นางสาวชลธิชา วงษ์อำภา

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

69

นางสาวชุติมา คำชู

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

70

นางสาวฐิติมา กลั่นสุธน

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

71

นางสาวฐิติมา กลิ่นสุคนธ์

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

72

นางสาวณัฐการณ์ สอนขำ

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

73

นางสาวณัฐกุล จันทร์น้อย

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

74

นางสาวณัฐชา กลมกัน

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

75

นางสาวดวงกมล แก้วบ้านฝาย

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

76

นางสาวติณณ์รตี สร้อยเกลียว

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

77

นางสาวธาริณี สีสุกสด

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

78

นางสาวน้ำผึ้ง ไพโรจน์

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

79

นางสาวนิตยา ค่อนดี

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

80

นางสาวบงกชกร ประธรรมสาร

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

81

นางสาวบษญา แย้มขู

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

82

นางสาวใบเฟิร์น จิระนุช

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

83

นางสาวประกายแก้ว จันทร์มณี

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

84

นางสาวประกายเพชร จันทร์มณี

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

85

นางสาวปรารถนา ศรีพยัคฆ์

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

86

นางสาวปวีณา วงษ์จันทร์

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

87

นางสาวพรพรรณ เชิดสม

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

88

นางสาวพัชรีพร อินตาโสภี

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

89

นางสาวพิชชาภา กล้าหาญ

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

90

นางสาวพิชานันท์ ชมชื่น

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

91

นางสาวพิมพ์ชนก วงษ์ธัญการณ์

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

92

นางสาวมัณฑนา ทับจันทร์

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

93

นางสาวมุกดา พาลี

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

94

นางสาวมุกดารัตน์ ก้อนทอง

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

95

นางสาวรุ่งนภา แย้มปัน

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

96

นางสาวลัดดาวัลย์ จิรโชติกุล

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

97

นางสาววนิดา บางอิ่ม

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

98

นางสาววราธร ซูนามะ

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

99

นางสาววราภรณ์ ขอนทอง

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

100

นางสาววิชชุลดา ใจชื้น

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

101

นางสาววิษารักษ์ กางแม

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

102

นางสาวศันศนีย์ จันทร์ลักษณ์

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

103

นางสาวศิริดวงเดือน สีหาบุตโต

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

104

นางสาวศิริรัตน์ ผิวพรรณ

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

105

นางสาวศิริรัตน์ อินวรรณา

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

106

นางสาวสกาวรัตน์ คชานันท์

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

107

นางสาวสมฤดี ทับเงิน

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

108

นางสาวสิริมาภรณ์ เจริญวงศ์

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

109

นางสาวสุกัญญา สุขประเสริฐ

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

110

นางสาวสุกัลยา ไทยรุ่งกุล

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

111

นางสาวสุปวีณ์ ทิมอ่อง

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

112

นางสาวสุพัตรา พินิจสามิตร์

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

113

นางสาวสุพัตรา ศรีธิ

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

114

นางสาวสุภาพร บดีรัฐ

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

115

นางสาวสุภาวดี วิชาพร

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

116

นางสาวสุมาลี บดีรัฐ

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

117

นางสาวสุรรณี หงษ์เวียงจันทร์

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

118

นางสาวสุวจี สีลาน

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

119

นางสาวโสภิตา มะแม้น

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

120

นางสาวอทิตลดา คีรีวัฒน์

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

121

นางสาวอนงรักษ์ พุ่มยิ้ม

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

122

นางสาวอนุสรณ์ น้อยเกิด

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

123

นางสาวอริศรา บรรลือศักดิ์

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

124

นางสาวอาทิตยา พันพิลา

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

125

นางสาวอารีรักษ์ อินสุข

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

126

นางสาวอินทิรา วงษ์เจริญ

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

127

นายเปรมสุข ช้อยชด

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

128

นายวัฒนะ ทองตะนุนาม

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

129

นายสุรศักดิ์ พรมเอ๋ว

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

แผนกวิชา การตลาด  สาขางาน  การตลาด

1

นางสาวจันทร์สุดา สิงห์ทอง

โรงเรียนคลองลานวิทยา

2

นางสาวนุชจรีย์ ทองคำวงค์

โรงเรียนคลองลานวิทยา

3

นางสาวพัชรี บุญพวง

โรงเรียนคลองลานวิทยา

4

นางสาวสร้อยสุดา เมฆฉาย

โรงเรียนคลองลานวิทยา

5

นางสาวอังศินา สุขแจ่ม

โรงเรียนคลองลานวิทยา

6

นางสาวอัจฉรา คำศรี

โรงเรียนคลองลานวิทยา

7

นางสาวพรทิพย์ หลักชัย

โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา

8

นางสาวพรรณธนา บุญผึ้ง

โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา

9

นางสาววิภาวี สงล่า

โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา

10

นายชนะพล พาพรมมา

โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา

11

นางสาวเจนจิรา แจ่มจันทร์

โรงเรียนนครไตรตรึงษ์

12

นางสาวน้ำทิพย์ อุ่มสาพล

โรงเรียนนครไตรตรึงษ์

13

นางสาวเบญจวรรณ ชุ่มรัศมี

โรงเรียนนครไตรตรึงษ์

14

นางสาวพิมรพัฒน์ ศรีสร้อย

โรงเรียนนครไตรตรึงษ์

15

นางสาววาสนา แตงแก้ว

โรงเรียนนครไตรตรึงษ์

16

นางสาวศิริพร แสงสว่าง

โรงเรียนนครไตรตรึงษ์

17

นายภาคินัย พรมพิทักษ์

โรงเรียนนครไตรตรึงษ์

18

นางสาวสิญาภรณ์ พลขันธ์

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

19

นางสาวสุรีพร เจริญเขตต์

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม

20

นางสาวสุพิชฌาย์ มาจาด

โรงเรียนสักงามวิทยา

21

นางสาวกฤษณา โมลาลาย

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

22

นางสาวจุฑาทิพย์ โพธิ์ไพจิตร

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

23

นางสาวเจ็นจีลา แสนขัด

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

24

นางสาวปิยพรรณ จูเปรมปรี

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

25

นางสาวเพิ่มศิริ รอดกสิกรรม

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

26

นางสาวรัตนา มาน้อย

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

27

นางสาวสุจิตรา หมู่มหาสกุล

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

28

นางสาวสุชาดา ผิวชอุ่ม

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

29

นางสาวสุภาพร คะเณนึก

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

แผนกวิชา การตลาด  สาขางาน  การตลาด (ทวิภาคี)

1

นางสาวกรรณิการ์ อาทิตย์

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

2

นางสาวกัญญารัตน์ เรืองวงค์

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

3

นางสาวณัฐภรณ์ เหล่าแจง

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

4

นางสาวรุ่งรัศมี ป้องกัน

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

5

นางสาววราภรณ์ ปานนุ่น

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

6

นางสาวอรวรรณ ฉิมแป้น

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

7

นางสาวอารียา สีแดง

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

8

นายพงศกร โมลาลาย

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

แผนกวิชา การเลขานุการ  สาขางาน  การเลขานุการ

1

นางสาวเจนจิรา ศรีสังข์

โรงเรียนคลองลานวิทยา

2

นางสาววิชญาพร คำแล่น

โรงเรียนคลองลานวิทยา

3

นางสาวสุพิชฌาย์ เพียรธัญญการ

โรงเรียนคลองลานวิทยา

4

นางสาวณัชภัทร คงเพชรศักดิ์

โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา

5

นางสาวปิยะฉัตร เอี่ยมมาศ

โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา

6

นายกฤษดา ประดิษฐ์

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร

7

นางสาวจิตสุดา สวัสดี

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

8

นางสาววิณัฐณาภรณ์ ผ่องแผ้ว

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

9

นางสาววิภาพร หีบไธสง

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

10

นางสาวอมิตา อินสอน

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

แผนกวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  สาขางาน  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

1

นางสาวณัฎติกา โมทารัตน์

โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม

2

นางสาววสิกาญจน์ ชื่นฉ่ำ

โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม

3

นางสาวกันภิรมย์ ดอนโสม

โรงเรียนคณฑีพิทยาคม

4

นางสาวฌนันท์ญา ปานศิลา

โรงเรียนคณฑีพิทยาคม

5

นางสาวณัฐสุดา วันเพ็ญ

โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์

6

นางสาวพวงเพชร แซ่กือ

โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์

7

นายนครินทร์ สุขรัตน์

โรงเรียนคลองลานวิทยา

8

นางสาวสโรชา เพชรเทียม

โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา

9

นางสาวอภัสรา ปรีดา

โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม

10

นางสาวดารินทร์ ปะหูสี

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา

11

นางสาวทิพวรรณ เกตุวงษ์

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

12

นางสาวทิพวรรณ เพชรดี

โรงเรียนพิไกรวิทยา

13

นางสาวจีระวรรณ นามจำปี

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม

14

นางสาวยาณี ปานสงวน

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม

15

นางสาวรุ่งนภา ปรีเปรม

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม

16

นางสาวศิรินภา บุญรอด

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม

17

นางสาวกนกพร เกิดพงษ์

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

18

นางสาวกรรณิการ์ ป้องขวาเลา

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

19

นางสาวกัญญา มั่นคง

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

20

นางสาวจันทร์จิรา มั่งตา

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

21

นางสาวจุฑาทิพย์ วิชัย

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

22

นางสาวชลธิชา แสงจันทร์

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

23

นางสาวชวนฝัน นามมิวัน

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

24

นางสาวธนัชชา ประยูรศรี

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

25

นางสาวธรรมพร เปจะโป๊ะ

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

26

นางสาวนฤมล หว่างจ้อย

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

27

นางสาวน้ำค้าง ทับเงิน

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

28

นางสาวเบ็ญทีน่า นิโสกะ

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

29

นางสาวปิยฉัตร สุรพันธ์

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

30

นางสาวพรทิพย์ ชมชื่น

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

31

นางสาวมิตรา เอี่ยมจุฑาวงค์

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

32

นางสาวลดาวัลย์ ยืนยง

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

33

นางสาววราภรณ์ เอี่ยมวิลัย

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

34

นางสาวศรัณย์พร รัตนเกาศัลย์

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

35

นางสาวศิริปะภา อินทรานุสรณ์

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

36

นางสาวศิริรัตน์ เอี่ยมรักษา

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

37

นางสาวอารยา เกตุไชโย

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

38

นายกรภัทร์ เพชรเภรี

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

39

นางสาวปวีณา มาอินทร์

วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร

แผนกวิชา คหกรรม  สาขางาน  อาหารและโภชนาการ

1

นางสาวมณีรัตน์ อินทนร์หอม

โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์

2

นางสาวจีราวรรณ สุขรัตน์

โรงเรียนคลองลานวิทยา

3

นางสาวเพชรา อินทชิต

โรงเรียนคลองลานวิทยา

4

นางสาวลักษณา คำแล่น

โรงเรียนคลองลานวิทยา

5

นายธันวา เครือเป็ง

โรงเรียนคลองลานวิทยา

6

นางสาวรจนา รุ่งเรือง

โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา

7

นางสาวลูกหว้า สุคะโต

โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา

8

นางสาวธนพร คงใหม่

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา

9

นางสาวปรางวลัย ศิริฟัก

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

10

นายปริญญา พุฒนาค

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

11

นางสาวนิภา เฉยจิ๋ว

โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม

12

นางสาววรรณศิริ จูจันทร์

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม

แผนกวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ  สาขางาน  เทคโนโลยีสารสนเทศ

1

นางสาวเต็มศิริ มะลิทอง

โรงเรียนคณฑีพิทยาคม

2

นายธาดา เรียงสันเที๊ยะ

โรงเรียนคลองลานวิทยา

Last Updated on Thursday, 08 February 2018 11:44  

freg  cal